تنظیمات کلی قالب


انتخاب رنگ اصلی پس زمینه صفحه:
انتخاب تصویر پس زمینه صفحه اصلی:
انتخاب رنگ پس زمینه کادر صفحه اصلی:


انتخاب رنگ پس زمینه بالای صفحه:
انتخاب تصویر پس زمینه بالای صفحه:


انتخاب رنگ پس زمینه پایین صفحه:
انتخاب تصویر پس زمینه پایین صفحه:


تنظیمات منو بالای


انتخاب رنگ پس زمینه منو بالای:
انتخاب تصویر پس زمینه منو بالای:
انتخاب رنگ متن منو بالای در حالت معمولی:
انتخاب رنگ متن منو بالای در حالت لینک دار:


تنظیمات پست مطالب


انتخاب رنگ متن عنوان مطالب:
انتخاب رنگ متن های داخل مطالب:
انتخاب تصویر پس زمینه عنوان مطالب:
انتخاب رنگ پس زمینه عنوان مطالب:


انتخاب تصویر پس زمینه میانی مطالب:
انتخاب رنگ پس زمینه میانی مطالب:


انتخاب تصویر پس زمینه پایین مطالب:
انتخاب رنگ پس زمینه پایین مطالب:


تنظیمات منو های کناری


انتخاب تصویر پس زمینه سر منو های کناری:
انتخاب رنگ متن سر منوهای کناری:


انتخاب تصویر پس زمینه میانی منوهای کناری:
انتخاب رنگ متن ها در حالت معمولی منوهای کناری:
انتخاب رنگ متن ها در حالت لینک دار منوهای کناری:


انتخاب تصویر پس زمینه پایین منوهای کناری: